Αρχική  >  Ελλάδα  > A2

Επαναλαμβάνεται το Ηρακλής-Φίλιππος

Football
1184
Το ΑΣΕΑΔ αποφάσισε την επανάληψη του αγώνα του Ηρακλή με τον Φιλιππο Βέροιας-Γκίμας: "Να μείνουν και οι δυο ομάδες"

Δεκτό έκανε το αίτημα του Φίλιππου Βέροιας το ΑΣΕΑΔ για να διεξαχθεί ξανά ο αγώνας με τον Ηρακλή. Το BASKETNET σας παρουσιάζει το έγγραφο της απόφασης.

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 86 / 16-7-2015
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Αποτελούμενο από τους Γεώργιο Παπανδρέου, Πρόεδρο, Μαρία Κουφούδη, Μαγδαληνή Φαχουρίδου (Εισηγήτρια), Δημήτριο Σκουτέρη και Αλεξάνδρα Κοσμά, Μέλη.
Συνεδρίασε δημόσια στις 11-6-2015 στα Γραφεία του (Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 37) στο Μαρούσι Αττικής, με την παρουσία και της Γραμματέως
του Νίκης Πλευράκη, υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της
Γ.Γ.Α. για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ: Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία
«Α.Π.Σ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» που εδρεύει στη Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Στέργιο Καπράρα.
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ: Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)
που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία
εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Αλεξάνδρου.
Η υπό κρίση προσφυγή, με ημερομηνία 15-5-2015, κατατέθηκε στη
Γραμματεία του Συμβουλίου με αριθμό 57/21-5-2015.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του πινακίου με αριθμό 2 και συζητήθηκε, αφού οι πληρεξούσιοι εκπρόσωποι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν και στα έγγραφα υπομνήματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.2725/1999, που αφορά τη Δικαιοδοσία
και τις Αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Α.Δ. «Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών, μεταξύ άλλων: α) Κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και ομοσπονδιών, β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων ή ομοσπονδιών που προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια. Οι παραπάνω αποφάσεις της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης αυτής του παρόντος άρθρου προσβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., εφόσον αφορούν σε θέματα που έχουν σχέση με την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την εγγραφή ή τη μεταγραφή αθλητών, με τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών
σωματείων ή με την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων.
Με την υπό κρίση προσφυγή το προσφεύγον επιδιώκει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 159/14-5-2015 αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της καθής, ως προς το σκέλος αυτής κατά το οποίο, απέρριψε την ένσταση που υπέβαλε το προσφεύγον στον εκτός έδρας αγώνα του με το σωματείο με την επωνυμία «Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών στις 25-4-2015. Ζητεί δε, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της καθής για τους ειδικότερα εκτιθέμενους στην προσφυγή λόγους, να γίνει δεκτή η ένσταση που υπέβαλε και να διαταχθεί η επανάληψη της διεξαγωγής του ως άνω αγώνα. Η ως άνω προσφυγή, ασκήθηκε εμπροθέσμως, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1
του ν. 2725/99, ήτοι εντός 8 ημερών από τις 14-5-2015, οπότε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της καθ’ης η προσβαλλόμενη απόφαση και κατέστη προσβλητή ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, φέρεται δε προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, που είναι αρμόδιο προς τούτο, (άρθρα 124, 126 παρ. 1 Ν. 2725/1999, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 44 και 46 Ν. 3057/2002). Πρέπει, συνεπώς, να γίνει αυτή τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το άρθρο 126 παρ.1 του ιδίου νόμου παράβολο (βλ. το με αριθμό Η 8616115/21-5-2015 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), που κατατέθηκε στο Α.Σ.Ε.Α.Δ.
Στην προκειμένη περίπτωση, από το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και ειδικότερα από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, σε συνδυασμό και με όλους τους ισχυρισμούς των διαδίκων, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν προφορικά και διαλαμβάνονται στα έγγραφα υπομνήματά τους και από την εν γένει συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχθηκαν τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά: Στις 25-4-2015
διεξήχθη στο γήπεδο Ιβανώφειο, ο αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ του προσφεύγοντος και του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στα πλαίσια του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Στο ίδιο Πρωτάθλημα (αγωνιστική περίοδος 2014-2015) συμμετείχαν, μεταξύ άλλων και τα σωματεία «Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ», «Ηλυσιακός Α.Ο. Κ.Α.Ε.» και «Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.». Με την υπ’ αριθμ. 162/4-2-2015 δήλωση του, το σωματείο «Ηλυσιακός Α.Ο. Κ.Α.Ε.» αποχώρησε από το πρωτάθλημα, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 6 και παρ. 3 περ. γ του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. «Περί Πρωταθλημάτων», οι αγώνες της αποχωρήσασας ομάδας κατακυρώνονται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με σκορ 20-0 υπέρ της τελευταίας, σχετικώς εκδοθείσας της με αριθμ. πρωτ. 529/5-2-2015 απόφασης της καθής. Ακολούθως, με τις υπ’ αριθμ. 45/6-2-2015 και 649/13-2-2015 αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της Ε.Ο.Κ. αντίστοιχα, το σωματείο «Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.» τιμωρήθηκε με δύο (2) αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το σωματείο «Γ.Σ. Ηρακλής» με τρεις (3) αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών. Βάσει του προγράμματος πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, μετά την έκδοση της με αριθμό 649/13-2-2015 απόφασης, οι προγραμματισμένοι, εντός έδρας αγώνες του σωματείου «Γ.Σ. Ηρακλής» ήταν διαδοχικά με τα σωματεία «Μ.Α.Σ. Ερμής Λαγκαδά» στις 7-3-2015, με το σωματείο «Ηλυσιακός Α.Ο. Κ.Α.Ε.» στις 21-3-2015, με το σωματείο «Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.» στις 4-4-2015 και με το προσφεύγον σωματείο στις 25-4-2015. Η καθής κατά τη διεξαγωγή του αγώνα στις 25-4-2015 επέτρεψε την είσοδο φιλάθλων σε αυτόν, οπότε το προσφεύγον σωματείο, υπέβαλε, προ της έναρξης του αγώνα ένσταση κατά του κύρους αυτού, για το λόγο ότι κακώς επετράπη η διεξαγωγή του αγώνα με θεατές, λαμβανομένης υπόψη της μη διεξαγωγής του προγραμματισμένου, εντός έδρας, αγώνα του σωματείου «Ηλυσιακός Α.Ο. Κ.Α.Ε.» με το σωματείο «Γ.Σ. Ηρακλής», οπότε το τελευταίο έπρεπε να ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του στον μεταξύ αυτού και του προσφεύγοντος αγώνα στις 25-4-2015. Η Εκτελεστική Επιτροπή της καθής, με το υπ’ αριθμ. 27/12-5-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του – που επικυρώθηκε από το Δ.Σ. της καθής στις 14-5-2015-, απέρριψε την ως άνω ένσταση, με την αιτιολογία ότι το σωματείο «Γ.Σ. Ηρακλής», είχε ολοκληρώσει την ποινή που του είχε επιβληθεί για διεξαγωγή τριών (3) αγωνιστικών ημερών κεκλεισμένων των θυρών στον αγώνα με την αντίστοιχη ομάδα του σωματείου «Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ» στις 21-3-2015, καθόσον ο αγώνας αυτός, παρά το ότι η ομάδα του σωματείου «Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ» δεν προσήλθε να αγωνιστεί λόγω της αποχώρησης του από το Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, θεωρείται ότι διεξήχθη με τον υπολογισμό της νίκης του γηπεδούχου Σωματείου με σκορ 20-0 και τον καταλογισμό της στον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος. Με τις παραδοχές αυτές εσφαλμένως, κατά την κρίση του παρόντος Συμβουλίου, διεξήχθη ο αγώνας στις 25-4-2015 μεταξύ του προσφεύγοντος και του σωματείου «Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ» με την παρουσία φιλάθλων, εφόσον ο αγώνας μεταξύ του σωματείου «Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ» και «Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ» στις 21-3-2015, ματαιώθηκε, λόγω της αποχώρησης του
τελευταίου και κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης σχετικής διάταξης του Κανονισμού, αυτός κατακυρώθηκε υπέρ του αντιπάλου του. Σύμφωνα με τα
παραπάνω, το σωματείο «Γ.Σ. Ηρακλής», δεν εξέτισε την ποινή του στον ως άνω αγώνα, καθόσον, σκοπός της σχετικής διάταξης του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. που επιβάλλει την πειθαρχική ποινή της διενέργειας αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών σε αθλητικό σωματείο, είναι η στέρηση του τελευταίου από την οικονομική και ψυχική συνδρομή των φιλάθλων του κατά τη διάρκεια δρώμενου αγώνα και όχι κατά τη διάρκεια ματαιωθέντος αγώνα.
Πρέπει επομένως να γίνει δεκτή η προσφυγή, ν’ ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να γίνει δεκτή η ένσταση που υπέβαλε το προσφεύγον κατά τη διάρκεια του αγώνα αυτού με το σωματείο «Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ» και να διαταχθεί η επανάληψη της διεξαγωγής του ως άνω αγώνα. Τέλος, το παράβολο το οποίο κατέθεσε το προσφεύγον πρέπει να επιστραφεί σ’ αυτό, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1 του ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3057/02.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την προσφυγή.
Ακυρώνει την υπ’ αριθμόν 159/14-5-2015 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της καθ’ ης.
Δέχεται την ένσταση που υπέβαλε το προσφεύγον κατά του κύρους του
αγώνα που διεξήχθη στις 25-4-2015, στο Ιβανώφειο, μεταξύ αυτού (προσφεύγοντος) και του σωματείου «Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ», στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης.
Διατάσσει την επανάληψη της διεξαγωγής του ως άνω αγώνα.
Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στο προσφεύγον.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στο Μαρούσι, στις 15-7-2015 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 16-7-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ

"Να μείνουν και οι δυο ομάδες"

Λίγο μετά την απόφαση το BASKETNET επικοινώνησε με τον τεχνικό του Φίλιππου Βέροιας, ο οποίος υποστήριξε: "Είναι μια έστω και καθυστερημενη Ηθική δικαίωση. Τώρα είναι η ώρα της Ομοσπονδίας καθώς πολλά συμβόλαια έχουν λήξει πολλοι παίκτες λείπουν η έχουν αποχωρήσει κι αυτό αφορά και τις δύο ομάδες. Είναι κάτι πολύ περίπλοκο και νομίζω ότι το δίκαιο θα είναι να παραμείνουν κι οι δυο ομάδες στη κατηγορία".Eπιμέλεια: Eυγένης Χανδρινός, Γεράσιμος Λυμπέρης

διαβάστε επίσης

comments powered by Disqus

"Στο www.basketnet.gr είμαστε απλά... ερωτευμένοι με το μπάσκετ. Αγαπάμε την πορτοκαλί μπάλα. Λατρεύουμε τον ήχο της όταν σκάει στο παρκέ... Αυτό είναι το μπάσκετ! Έρωτας με την πρώτη... μπαλιά!"

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Basketnet.gr.

Back to Top